×
ჭურჭელი და ტექსტილი
სამზარეულო
მისაღები ოთახი
საძინებელი
სააბაზანო
ფასდაკლება 50% - 70%
გაზაფხული-ზაფხული
ბარათი
 • coincasa

  წესები და პირობები

  ეს ვებ-გვერდი შპს “ეი ჯი-ს” საკუთრებაა, რომელიც  Coin SPA-ს ოფიციალური ფრენჩაიზინგ პარტნიორია საქართველოში და ბრენდ “Coincasa-თი” ოპერირებს. შპს “ეი ჯი-ს იურიდიული მისამართია თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 24.

  ვებ-გვერდი გამოიყენება იმ პროდუქციისა და სერვისების წარმოსადგენად, რომლებიც აღნიშნული კომპანიის მიერ იყიდება. თუ რაიმე სხვაგვარად არ იქნება მითითებული, ვებ-გვერდის შინაარსი, მათ შორის გვერდზე განთავსებული ტექსტი და ფოტოები, წარმოადგენს Coin SPA-ს საკუთრებას და დაცულია საავტორო უფლებით.

  საავტორო უფლება 2014 - Coin SPA - ყველა უფლება დაცულია

  ვებ-გვერდზე წვდომა და მისი გამოყენება ექვემდებარება ქვემოთ და ზოგადად ვებგვერდზე მოცემულ პირობებს და ამჟამად მოქმედ კანონმდებლობას. ვებ-გვერდზე შესვლით და მისი დათვალიერებით მომხმარებელი აღიარებს ქვემოთ მოცემულ პირობებს ყოველგვარი შეზღუდვებისა და დათქმების გარეშე.

  ონლაინ შესყიდვები-შესყიდვის პროცედურა

  პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ყოველ დღე , 24 საათის განმავლობაში.

  ინტერნეტ შესყიდვისთვის უნდა აირჩიოთ სასურველი პროდუქტი და ჩაყაროთ ვირტუალურ კალათში; ნავიგაციისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ კატეგორიები და ქვე-კატეგორიები;

  მარტივი ძებნისთვის საძიებო სიტყვა ჩაწერეთ ველშისაძიებო სიტყვა"

  ანგარიშსწორება

  ანგარიშწორება შესაძლებელია ონლაინ გადახდისთვის განკუთვნილ გვერდზე მითითებული ბარათების საშუალებით. თანხის გადახდა, ავტომატურად, უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდის საშუალებით ხორციელდება, რომელიც დაცულია ბანკის უსაფრთხოების სისტემებით.

  ვებ-გვერდის გამოყენება

  ვებ-გვერდზე ნანახი ან წაკითხული ყველანაირი შინაარსი ითვლება საავტორო უფლებით დაცულად და მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ პირობებში მოცემული წესის ან ვებ-გვერდის სხვადასხვა ნაწილში მოცემული კონკრეტული ინსტრუქციების მიხედვით.

  პასუხისმგებლობა და გარანტიები

  1. შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA არ იძლევიან რაიმე გარანტიას და, აქედან გამომდინარე, არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტების მიერ მის გვერდზე გამოქვეყნებული რომელიმე განცხადების თუ ინფორმაციის შინაარსზე, სისრულესა თუ სიზუსტეზე; 
  2. ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალები სათავეს იღებს სხვადასხვა წყაროდან, რის გამოც გვერდი შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ უზუსტობებს და/ან ტრანსკრიფციის შეცდომებს. ყველაფერი, მოცემული ვებ-გვერდზე, არის „იმ სახით, როგორითაც არის“ ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, იქნება ეს დაფარული თუ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული;
  3. შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA კისრულობენ ვალდებულებას, მუდმივად განაახლოს ვებ-გვერდი შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ არ იძლევა რაიმე გარანტიას ვებ-გვერდზე მოცემული შინაარსის სიზუსტეზე. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა არსებობს სამართლებრივად სავალდებულო მოთხოვნები, შპს “ეი ჯი” არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ ნებისმიერ შესაძლო შეცდომასა თუ დაუდევრობაზე;
  4. შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA არ იღებენ პასუხისმგებლობას რაიმე მოვლენასა და/ან ზიანზე, იქნება ის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი, რომელიც შეიძლება მიადგეს მომხმარებელს და/ან მესამე პირს ამ ვებ-გვერდის შინაარსის გამოყენების შედეგად. ამაში შედის, მაგალითად, მოგების დაკარგვასთან ან მიუღებელ დანაზოგთან დაკავშირებული ზიანი;
  5. შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებლი მომხმარებლის მიერ განცდილ ნებისმიერი ხასიათის ზიანსა თუ დანაკარგზე, რომელიც იქნება ვებ-გვერდზე შემოთავაზებული მომსახურების საოპერაციო ხარვეზის და/ან მიუღებელი ინფორმაციის და/ან მიღებული ინფორმაციის უზუსტობისა თუ არასრულყოფილების შედეგი.

  პირადი  მონაცემები

  შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA იცავენ მოქმედი კანონმდებლობის იმ დებულებებს, რომლებიც დაკავშირებულია პირადი მონაცემების დაცვასთან (პირადი მონაცემების დაცვის გენერალური რეგლამენტი - General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679)).

  ფოტოები

  თუ რაიმე სხვაგვარად არ იქნება მითითებული, ყველა ფოტო, ფაილი და შემოქმედებითი სამუშაო, რომელსაც მოიცავს ვებ-გვერდი, წარმოადგენს "Coin" SPA-ს საკუთრებას და გამოქვეყნებულია არსებული კანონმდებლობის სრული დაცვით. აღნიშნული ფოტოების გამოყენება მიზნებით, რომლებიც არ არის მოცემულ ვებ-გვერდთან კავშირში, სასტიკად აკრძალულია.

  აქედან გამომდინარე, დაუშვებელია ვებ-გვერდის შინაარსის კოპირება, რეპროდუცირება, გადაცემა ან გავრცელება შპს “ეი ჯი-ს” და Coin SPA-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მომხმარებლებს ასევე ეკრძალებათ ვებ-გვერდის შინაარსის დამახსოვრება მათ საკუთარ კომპიუტერებზე და/ან მისი გვერდების ამობეჭდვა პირადი მიზნებისთვის.

  ბრენდები და ლოგოტიპები

  ვებ-გვერდზე მოცემული ბრენდები და ლოგოტიპები რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია და Coin SPA-ს საკუთრებაა. აღნიშნული ვებ-გვერდის არცერთი ელემენტი არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც ვებ-გვერდზე ასახული ბრენდების გამოყენების ნებართვა ან უფლება. არ შეიძლება ბრენდების და ლოგოტიპების გამოყენება და/ან მოხსენიება ნებისმიერი სახით რომელიმე სხვა ვებ-გვერდზე შპს “ეი ჯი-ს” და Coin SPA-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

  დათქმა გადახედვის თაობაზე

  შპს “ეი ჯი” და "Coin" SPA იტოვებენ უფლებას, ნებისმიერ დროს გადახედონ ვებ-გვერდის გამოყენების პირობებს და შეცვალონ ვებ-გვერდი თავისი შეხედულებისამებრ ნებისმიერი სახით და ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

  მოქმედი  კანონმდებლობა

  ამ ვებგვერდით ოპერირება ხდება შპს “ეი ჯი"-ს და "Coin" SPA რეგულაციების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.